19 Oktyabr 2021 Çərşənbə axşamı 06:38:45

Bakı şəhəri, 13 iyul 2005-ci il

«Azərbaycan Respublikasından Avropa İttifaqı ölkələrinə yeyinti məhsullarının ixracının tənzimlənməsi haqqında» Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 1 aprel tarixli, 218 nömrəli Fərmanının 2.1-ci bəndinin icrasını təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:

 

1. «Avropa İttifaqı ölkələrinə yeyinti məhsullarının ixracı zamanı keyfiyyət sertifikatlarının verilməsi qaydası və sertifikatların nümunəsi» təsdiq edilsin (1-5 nömrəli əlavələr).

2. Bu qərar imzalandığı gündən qüvvəyə minir.

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

A. RASİ-ZADƏ

«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (31 iyul 2005-ci il, № 7, maddə 668)

12 sentyabr 2006-cı il tarixli, 202 nömrəli; 14 dekabr 2006-cı il tarixli, 263 nömrəli; 16 yanvar 2008-ci il tarixli, 6 nömrəli; 23 dekabr 2010-cu il tarixli, 241 nömrəli Qərarlara əsasən əlavələr və dəyişikliklərlə


Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin 2005-ci il 13 iyul tarixli,
135 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir
1 nömrəli əlavə

Avropa İttifaqı ölkələrinə yeyinti məhsullarının ixracı zamanı keyfiyyət sertifikatlarının verilməsi Qaydası

I. Ümumi müddəalar

1.1. Bu Qayda Avropa İttifaqı Komissiyasının direktivlərinə, şura reqlamentlərinə və «Azərbaycan Respublikasından Avropa İttifaqı ölkələrinə yeyinti məhsullarının ixracının tənzimlənməsi haqqında» Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 1 aprel tarixli, 218 nömrəli Fərmanına «Azərbaycan Respublikasından Avropa İttifaqı ölkələrinə yeyinti məhsullarının ixracının tənzimlənməsi haqqında» Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 1 aprel tarixli, 218 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi barədə» Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 12 may tarixli, 403 nömrəli Fərmanına əsasən hazırlanmışdır və Avropa İttifaqı ölkələrinə yeyinti məhsullarının ixracı zamanı keyfiyyət sertifikatlarının (bundan sonra—sertifikat) verilməsini tənzimləyir.

1.2. Avropa İttifaqı ölkələrinə ixrac edilən yeyinti məhsullarının istehsalı və emalı müəssisələrində infrastruktur və məhsulların təhlükəsizlik meyarları üzrə ekspertizaların keçirilməsi, müəssisələrə təsdiqedici kod nömrələrinin və ixracatçılara ekspertizanın nəticələrini təsdiq edən sənədlərin verilməsi, həmin məhsulların keyfiyyətinə nəzarət sisteminin tətbiq edilməsi, istehsal və emal müəssisələrinin reyestrinin aparılması sahəsində və Avropa İttifaqının bu sahədə müvafiq tələblərinin icrasını Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi (bundan sonra — vahid səlahiyyətli orqan) həyata keçirir.

1.3. Avropa İttifaqı ölkələrinə yeyinti məhsullarının ixracı üçün sertifikat yalnız qanunvericiliyə uyğun olaraq təsdiqedici kod nömrəsinə malik olan müəssisələrdə istehsal, emal edilmiş və qablaşdırılmış balıq və digər dəniz məhsullarına vahid səlahiyyətli orqan tərəfindən keçirilən müvafiq ekspertizalar nəticəsində verilir.

II. Sertifikatın verilməsi qaydası

2.1. Avropa İttifaqı ölkələrinə ixrac edilən yeyinti məhsullarına sertifikat almaq istəyən ixracatçı vahid səlahiyyətli orqana rəsmi ərizə ilə müraciət edir.

2.2. Ərizədə ixrac tarixi, təyinat ölkəsi, mənşə ölkəsi, ixrac edilən məhsulların istehsal və emal edildiyi müəssisənin təsdiqedici kod nömrəsi, gömrük çıxış məntəqəsi, məhsulun adı, miqdarı və s. məlumatlar öz əksini tapmalıdır.

2.3. Ərizəyə aşağıdakı sənədlər əlavə olunmalıdır:

2.3.1. mənşə sənədinin əsli;

2.3.2. uyğunluq sertifikatı;

2.3.3. gigiyenik sertifikatı;

2.3.4. alqı-satqı müqaviləsi (kontraktı) ;

2.3.5. ixrac olunan məhsulun növündən asılı olaraq mövcud qanunvericiliyə uyğun fitosanitar sertifikatı, baytarlıq şəhadətnaməsi, ovlanmış heyvanlara müvafiq orqanın icazəsi və ovun qadağan olunmamış müddətdə ovlanması və müəssisəyə daxil olduğu haqda sənəd, Avropa Komissiyasının müvafiq direktivləri və şura reqlamentləri ilə müəyyən edilmiş digər sənədlər ərizəyə əlavə olunur.

2.3.6. ixrac ediləcək məhsula dair hesab-faktura (invoys);

2.3.7. ovlanmanın qadağan olduğu dövrlərdə məhsul ixrac olunarkən, yeyinti məhsullarına sertifikat verilməsi üçün həmin məhsulların balıq ovunun qadağan olunmamış müddətlərdə ovlanması və müəssisəyə daxil olduğu haqda sənəd.

2.3.7. dövlət rüsumunun ödənilməsi haqqında qəbz.

2.4. Yeyinti məhsullarının hər bir partiyasına sertifikat vermək üçün vahid səlahiyyətli orqan tərəfindən ərizə və ona əlavə edilmiş sənədlər (bu Qaydanın 2.3.2.-2.3.6-cı bəndlərində nəzərdə tutulan sənədlərin əsli təqdim edilməklə surəti) qəbul edilir, xüsusi kitabda qeydə alınır, baxılır. Ərizəyə baxıldıqdan sonra sənədlərin əsli ərizəçiyə qaytarılır.

2.5. Təqdim edilmiş sənədlərdə çatışmazlıqlar aşkar edildikdə, bu barədə ərizəçiyə 1 (bir) gün ərzində yazılı məlumat verilir. Məlumatda sənədlərdəki çatışmazlıqlar və uyğunsuzluq halları konkret göstərilir. Çatışmazlıqlar aradan qaldırıldıqdan və sənədlər təkrar təqdim edildikdən sonra 3 (üç) gün müddətində onlara və məhsula bu Qaydanın tələblərinə uyğun olaraq baxılır və sertifikatın verilməsindən imtina üçün əsas olmadıqda, məhsula müvafiq sertifikat verilir.

2.6. İxracatçıya sertifikatın verilməsindən imtina edildikdə, bu barədə ona qanunvericiliyə əsaslanan imtinanın səbəbləri göstərilməklə 1 (bir) gün müddətində yazılı məlumat verilir. İxracatçı imtina barədə, yaxud da vəzifəli şəxslərin hərəkətlərindən qanunvericiliyə uyğun olaraq inzibati qaydada və (və ya) məhkəməyə şikayət verə bilər.

2.7. Yeyinti məhsullarına sertifikat, bir qayda olaraq, aşağıdakı şərtlər yerinə yetirildikdə verilir:

2.7.1. yeyinti məhsulları ixrac edildiyi halda:

2.7.1. məhsul təsdiqedici kod nömrəsinə malik olan müəssisə tərəfindən istehsal, emal olunsun və qablaşdırılsın;

2.7.2. məhsul partiyasına sertifikatın verilməsi üçün ərizənin təqdim edildiyi tarixədək olan 15 (on beş) gün ərzində müəssisədə müvafiq qaydada keçirilən dövri ekspertizalar zamanı əhəmiyyətli çatışmazlıqlar olmasın;

2.7.3. məhsulun ekspertizasına dair bu Qaydanın III bölməsinə uyğun müsbət rəy olduqda.

2.7.2. molyusklar ixrac edildikdə, bu Qaydanın 2.7-ci bəndində göstərilənlərə əlavə olaraq məhsulun təsdiqedici kod nömrəsinə malik müəssisə tərəfindən ixrac edildiyi halda.

2.8. Bütün məsuliyyəti təsdiqedici kod nömrəsinə malik müəssisə öz üzərinə götürmək şərtilə başqa bir ixracatçı, təsdiqedici kod nömrəsinə malik olmayan yeyinti məhsulları emalı müəssisəsi, yaxud da süni balıqartırma müəssisəsi, həmin müəssisənin səlahiyyətlərindən istifadə edərək, öz adlarına məhsul ixrac edə bilərlər. Bu zaman sertifikatda təsdiqedici kod nömrəsinə malik olan emal, yaxud da qablaşdırma müəssisəsinin və ixracatının adı göstərilməlidir.

III. Sertifikat veriləcək məhsulun ekspertizası

3.1. Məhsula sertifikat verilməsi məqsədilə vahid səlahiyyətli orqan tərəfindən onun ekspertizası keçirilir.

3.2. Ekspertizalar bu sahədəki Azərbaycan Respublikasının mövcud qanunvericiliyinə və Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrə (sazişlərə) uyğun olaraq aparılır.

3.3. Məhsulun ekspertizası üçün nümunələr götürülür və analiz aparılır.

3.4. Analiz aparılması üçün nümunələr partiya nömrələri nəzərə alınmaqla, müəssisədən emal prosesinin ən son mərhələsinə çatdırılmış, qablaşdırılmış və etiketlənmiş hazır məhsul anbarından müvafiq qaydalara uyğun olaraq vahid səlahiyyətli orqanın ən azı iki nümayəndəsi tərəfindən istehsalçının iştirakı ilə götürülür.

3.5. Nümunələr məhsulun növü və emal formasına görə normativ-texniki sənədlərin tələblərinə müvafiq olaraq qiymətləndirilir və keyfiyyəti barədə rəy verilir.

3.6. Yeyinti məhsullarının ixracı zamanı mənşə sənədində məhsulun əldə edildiyi tarixdəki və istehsal sahəsində aparılan ən son tarixdəki suyun (canlı molyuskların ixracı zamanı) və məhsulun mikrobioloji və toksikoloji analiz nəticələri əsas götürülür. Bu halda son analiz və ixrac arasındakı müddət 15 (on beş) gündən artıq olmamalıdır.

IV. Sertifikatın tərtibi

4.1. Sertifikat təsdiq edilmiş nümunəyə uyğun olaraq vahid səlahiyyətli orqan tərəfindən ingilis dilində və ya ixracatçı ilə idxalatçı arasında razılaşmaya əsasən həmin ölkənin rəsmi dövlət dilində tərtib olunur.

4.2. Məhsullar əgər tranzit ölkədən keçirilərək idxalçı ölkəyə göndəriləcəksə, sertifikatın üzərində tranzit üçün istifadə olunduğu (FOR TRANSİT) yazılır.

4.3. Sertifikat 3 (üç) nüsxədə tərtib olunur, sertifikatın əsli malı müşayiət edən digər sənədlərə əlavə olunur, 1 (bir) nüsxəsi vahid səlahiyyətli orqanda qalır, qalan nüsxə isə müəssisəyə təqdim olunur.

4.4. Sertifikat mavi rəngli, pozulmayan və ya silinməyən diyircəkli qələmlə doldurulur, tərtib edənin adı, soyadı, vəzifəsi yazılır, imzalanır və möhürlə təsdiq olunur.

4.5. Sertifikat üzərində düzəlişlər etməyə yol verilmir.

4.6. Sertifikatın alınması üçün ixracatçı tərəfindən daxil olmuş rəsmi müraciət vahid səlahiyyətli orqan tərəfindən xüsusi kitabda qeydə alınır, qeydiyyat nömrəsi və tarixi sertifikatda əks olunur.

4.7. Sertifikat hər hansı səbəbdən itirildikdə, onun qanunvericiliyə uyğun olaraq dublikatı verilir.

4.8. Vahid səlahiyyətli orqan tərəfindən sertifikat aşağıdakı hallarda ləğv edilir:

4.8.1. sertifikat sahibi tərəfindən müvafiq ərizə təqdim edildikdə;

4.8.2. sertifikatın verilməsi üçün təqdim edilən sənədlərdə düzgün olmayan məlumatlar aşkar edildikdə;

4.8.3. məhkəmənin müvafiq qərarı olduqda;

4.8.4. hüquqi şəxs ləğv edildikdə;

4.8.5. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində nəzərdə tutulan digər hallarda.

4.9. İxracatçıya sertifikat verən vahid səlahiyyətli orqan tərəfindən sertifikatın ləğv edilməsi haqda qərar qəbul olunandan 1 (bir) gün müddətində yazılı şəkildə sertifikat sahibinə və gömrük orqanlarına məlumat verilir.

4.10. Bu Qaydaya uyğun olaraq verilən sertifikat əsasında məhsul ixrac edildikdən sonra 3 (üç) gün müddətində məhsulun yük-gömrük bəyannaməsinin surəti ərizəçi tərəfindən vahid səlahiyyətli orqana təqdim edilir.

V. Bu Qaydanın pozulmasına görə məsuliyyət

Sertifikat verən vahid səlahiyyətli orqanın vəzifəli şəxsləri sertifikatın verilməsi qaydasının pozulmasına görə, habelə ərizəçi təqdim etdiyi sənədlərin və onlarda göstərilən məlumatların düzgünlüyünə görə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada məsuliyyət daşıyırlar.


Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin 2005-ci il 13 iyul tarixli,
135 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir
2 nömrəli əlavə

Keyfiyyət sertifikatının nümunəsi

Seriya nömrəsi___________________

Avropa İttifaqı ölkələrinə ixrac olunan balıq və balıq məhsulları üçün nəzərdə tutulur

Göndərən ölkə __________________________________________________________________

Vahid səlahiyyətli orqan__________________________________________________________

I. Məhsulu təyin edən göstəricilər

Məhsulun təsviri

Növü (elmi adı) _________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________

Emal forması (1) _________________________________________________________________

Qablaşdırmanın növü_____________________________________________________________

Yerlərin sayı_____________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

Netto çəkisi_____________________________________________________________________

Saxlama və daşıma temperaturu____________________________________________________ ________________________________________________________________________________

II. Məhsulun mənşəyi

İstehsal sahəsi

Vahid səlahiyyətli orqan tərəfindən ixrac üçün icazə verilən istehsal və emal müəssisəsinin adı, ünvanı və təsdiqedici kod nömrəsi __________________________________________________ _______________________________________________________________________________

III. Məhsulların göndərildiyi yer

Məhsullar göndərilmişdir

Haradan (göndərən yer) __________________________________________________________ _______________________________________________________________________________

Haraya (göndərildiyi yer və ölkə) ___________________________________________________ _______________________________________________________________________________

Nəqliyyat vasitəsinin növü (2) ______________________________________________________

(1) İnsanın istehlakı üçün nəzərdə tutulmuş canlı, hazırlanmış, emal edilmiş və s. şəkildə

(2) Yük maşınının, dəmir yolu vaqonunun və ya konteynerin qeydiyyat nömrəsi, uçuş reysinin nömrəsi və ya gəminin adı

Məhsulu göndərənin adı və ünvanı__________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________

Alıcının adı və məhsulun göndərildiyi ünvan _________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________

IV. Keyfiyyətin təsdiqi

Aşağıda imza edən səlahiyyətli nümayəndə bununla təsdiq edir ki, yuxarıda göstərilən məhsullar onların istehsalı, emalı və satışına dair sağlamlıq şərtlərini müəyyən edən Avropa Şurasının müvafiq direktivlərinə və Avropa Komissiyasının qərarları ilə təsdiq edilmiş şərtlərə uyğun emal olunmuş, saxlanılmış və nəql olunmuşdur.

Tərtib olunduğu yer

_______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________

tarix ___________________________________________________________________________

M.Y.

_____________________________

İmza

_______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________

Adı, soyadı və vəzifəsi


Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin 2005-ci il 13 iyul tarixli,
135 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir
3 nömrəli əlavə

Keyfiyyət sertifikatının nümunəsi

Seriya nömrəsi _______________

Avropa İttifaqı ölkələrinə ixrac olunan aşağıdakı canlı məhsullar üçün nəzərdə tutulur:

ikitaylı molyusklar (1)

dərisitikanlılar (1)

qabıqlılar (1)

başıayaqlılar (1)

qarınayaqlılar (1)

Göndərən ölkə___________________________________________________________________

Vahid səlahiyyətli orqan__________________________________________________________

I. Məhsulu təyin edən göstəricilər

Növü (elmi adı) _________________________________________________________________

Kod №-si (mümkündürsə) ________________________________________________________

Qablaşdırmanın növü____________________________________________________________

Yerlərin sayı____________________________________________________________________

Netto çəkisi____________________________________________________________________

Analiz rəyinin nömrəsi___________________________________________________________

II. Məhsulun mənşəyi

İstehsal sahəsi______________________________________________________________

Vahid səlahiyyətli orqan tərəfindən Avropa İttifaqı ölkələrinə ixrac üçün icazə verilən müəssisənin adı, ünvanı və təsdiqedici kodun nömrəsi_____________________________

III. Məhsulun göndərildiyi yer:

Məhsul göndərilmişdir

Haradan (göndərən yer) __________________________________________________________

Haraya (göndərildiyi yer və ölkə) ___________________________________________________

Nəqliyyat vasitəsinin növü (2) ______________________________________________________

Məhsulu göndərənin adı və ünvanı _________________________________________________ _______________________________________________________________________________

Alıcının adı və məhsulun göndərildiyi ünvan

_______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________

(1) Lazım olmayanı silin

(2) Yük maşınının, dəmir yolu vaqonunun və ya konteynerin qeydiyyat nömrəsi, uçuş reysinin nömrəsi və ya gəminin adı

IV. Keyfiyyətin təsdiqi

Aşağıda imza edən səlahiyyətli nümayəndə bununla təsdiq edir ki, yuxarıda göstərilən məhsullar Avropa Şurasının müvafiq direktivləri, reqlamentləri və Avropa Komissiyasının qərarları ilə təsdiq edilmiş şərtlərə uyğun gigiyenik tələblərə əsasən ovlanmış, sağlamlıq qaydalarına əsasən hazırlanmış, təmizlənmiş, qablaşdırılmış, yoxlamadan keçirilmiş, nəql olunmuş və istehlak üçün tam yararlıdır.

Tərtib olunduğu yer.

_______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________

tarix ___________________________________________________________________________

M.Y.

___________________________

İmza

_______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________

Adı, soyadı, vəzifəsi


Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
2005-ci il 13 iyul tarixli, 135 nömrəli qərarı ilə
təsdiq edilmişdir
4 nömrəli əlavə

Keyfiyyət sertifikatının nümunəsi

Seriya nömrəsi_________________

Avropa İttifaqı ölkələrinə ixrac olunan aşağıdakı dondurulmuş və ya emal edilmiş məhsullar üçün nəzərdə tutulur:

ikitaylı molyusklar (1)

dərisitikanlılar (1)

qabıqlılar (1)

qarınayaqlılar (1)

başıayaqlılar (1).

Göndərən ölkə__________________________________________________________________

Vahid səlahiyyətli orqan__________________________________________________________

I. Məhsulu təyin edən göstəricilər

Növü (elmi adı) _________________________________________________________________

Məhsulun görünüşü və emal forması (2) _____________________________________________

Kod №-si (mümkündürsə) ________________________________________________________

Qablaşdırmanın növü_____________________________________________________________

Yerlərin sayı_____________________________________________________________________

Netto çəkisi_____________________________________________________________________

Analiz rəyinin nömrəsi____________________________________________________________

Saxlama və daşıma temperaturu____________________________________________________

II. Məhsulun mənşəyi

İstehsal sahəsi ___________________________________________________________________

Vahid səlahiyyətli orqan tərəfindən Avropa İttifaqı ölkələrinə ixrac üçün icazə verilən müəssisənin adı, ünvanı və təsdiqedici kodun nömrəsi__________________________________

III. Məhsulun göndərildiyi yer

Məhsul göndərilmişdir

Haradan (göndərən yer) __________________________________________________________

Haraya (göndərildiyi yer və ölkə) ___________________________________________________

Nəqliyyat vasitəsinin növü (3) _____________________________________________________

Məhsulu göndərənin adı və ünvanı_________________________________________________ _______________________________________________________________________________

Alıcının adı və məhsulun göndərildiyi ünvan _________________________________________

(1) Lazım olmayanı silin

(2) Soyudulmuş, buzlaşdırılmış, konservləşdirilmiş və s.

(3) Yük maşınının, dəmir yolu vaqonunun və ya konteynerin qeydiyyat nömrəsi, uçuş reysinin nömrəsi və ya gəminin adı

IV. Keyfiyyətin təsdiqi

Aşağıda imza edən səlahiyyətli nümayəndə bununla təsdiq edir ki, yuxarıda göstərilən məhsullar toksiki elementlər olmayan yerdə və vaxtda ovlanmış və Avropa Şurasının müvafiq direktivləri, reqlamentləri və Avropa Komissiyasının qərarları ilə təsdiq edilmiş şərtlərə uyğun sağlamlıq qaydalarına əsasən hazırlanmış, dondurulmuş, emal olunmuş, qablaşdırılmış, analizdən keçirilmiş və nəql olunmuşdur.

Tərtib olunduğu yer

_______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________

Tarix __________________________________________________________________________

M.Y.

___________________________

İmza

_______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________

Adı, soyadı və vəzifəsi


Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
2005-ci il 13 iyul tarixli, 135 nömrəli qərarı ilə
təsdiq edilmişdir
5 nömrəli əlavə

Keyfiyyət sertifikatının nümunəsi

Seriya nömrəsi__________________

Avropa İttifaqı ölkələrinə ixrac olunan qurbağa ayaqları və dəniz ilbizi üçün nəzərdə tutulur:

qurbağa ayaqları (1)

dəniz ilbizi (1)

Göndərən ölkə___________________________________________________________________

Vahid səlahiyyətli orqan___________________________________________________________

I. Məhsulu təyin edən göstəricilər

Məhsulun təsviri

Növü (elmi adı) _________________________________________________________________

Vəziyyəti və emal forması (2) ______________________________________________________

Kod №-si (mümkündürsə) ________________________________________________________

Qablaşdırmanın növü_____________________________________________________________

Yerlərin sayı____________________________________________________________________

Netto çəkisi_____________________________________________________________________

Saxlama və daşıma temperaturu____________________________________________________

II. Məhsulun mənşəyi

İstehsal sahəsi

Vahid səlahiyyətli orqan tərəfindən Avropa İttifaqı ölkələrinə ixrac üçün icazə verilən müəssisənin adı, ünvanı və təsdiqedici kod nömrəsi

III. Məhsulun göndərildiyi yer

Məhsul göndərilmişdir

Haradan (göndərən yer) __________________________________________________________

Haraya (göndərildiyi yer və ölkə) ___________________________________________________

Nəqliyyat vasitəsinin növü (3) ______________________________________________________

Məhsulu göndərənin adı və ünvanı__________________________________________________

Alıcının adı və məhsulun göndərildiyi ünvan _________________________________________

_______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________

(1) Lazım olmayanı silin

(2) Soyudulmuş, buzlaşdırılmış, bişirilmiş, emal olunmuş, konservləşdirilmiş və s.

(3 ) Yük maşınının, dəmir yolu vaqonunun və ya konteynerin qeydiyyat nömrəsi, uçuş reysinin nömrəsi və ya gəminin adı

IV. Keyfiyyətin təsdiqi

Aşağıda imza edən səlahiyyətli nümayəndə bununla təsdiq edir ki, yuxarıda göstərilən məhsullar Avropa Şurasının müvafiq direktivləri, reqlamentləri və Avropa Komissiyasının qərarları ilə təsdiq edilmiş şərtlərə uyğun gigiyenik tələblərə əsasən hazırlanmış, bişirilmiş, emal olunmuş, konservləşdirilmiş, dondurulmuş, qablaşdırılmış və saxlanılmış, müəssisənin səlahiyyətli nümayəndəsi tərəfindən hazırlanmış proqram əsasında yoxlamadan və analizdən keçirilmişdir.

Tərtib olunduğu yer ______________________________________________________________ _______________________________________________________________________________

tarix__________________

M.Y.

______________________________

İmza

_______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________

Adı, soyadı və vəzifəsi


Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin
2005-ci il 13 iyul tarixli,
135 nömrəli qərarına
6 nömrəli əlavə

Keyfiyyət sertifikatının nümunəsi

№: _______________

Avropa İttifaqı ölkələrinə üçüncü ölkələrdən idxal olunan və insan istehlakı üçün nəzərdə tutulmuş çiy süd üçündür.

İxrac edən ölkənin (lazım gəldikdə ərazinin) adı (1) ____________________________________

Vahid səlahiyyətli orqan __________________________________________________________

I. Məhsulun təsviri

Hansı heyvandan alınmışdır ________________________________________________________

Kod nömrəsi (mövcuddursa) _______________________________________________________

Qablaşdırmanın növü _____________________________________________________________

Yerlərin sayı ____________________________________________________________________

Netto çəkisi _____________________________________________________________________

II. Məhsulun mənşəyi

Səlahiyyətli orqan tərəfindən ixrac üçün icazə verilən ərazi/istehsal müəssisəsinin (müəssisələrinin)/yığım məntəqə(ləri)nin adı, ünvanı və təsdiqedici kod nömrəsi (2) _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________

III. Məhsulun təyinatı

Məhsullar göndərilmişdir:

haradan (göndərən yer və ölkə) ____________________________________________________

haraya (göndərilən yer və ölkə) ____________________________________________________

saxlanma müddəti _______________________________________________________________

saxlanma temperaturu ____________________________________________________________

daşınma temperaturu _____________________________________________________________

yüklənmə tarixi __________________________________________________________________

nəqliyyat vasitəsinin növü (3) ______________________________________________________

plombun nömrəsi _________________________________________________________________

ixracatçının adı və ünvanı __________________________________________________________

alıcının adı və ünvanı ______________________________________________________________

IV. Keyfiyyətin təsdiqi

Mən, aşağıda imza edən rəsmi baytar həkim təsdiq edirəm ki, yuxarıda qeyd olunan insan istehlakı üçün nəzərdə tutulmuş çiy süd Avropa Birliyinin qanunvericiliyinin tələblərinə uyğun olaraq:

baytarlıq nəzarətində olan heyvanlardan əldə edilmişdir;

məhsulun tədarük edildiyi ərazi heyvanların dabaq və çiçək xəstəliklərindən azaddır və son 12 ayda heyvanlara adı çəkilən xəstəliklərə qarşı peyvənd vurulmamışdır;

məhsul iribuynuzlu qaramalın dabaq və digər yoluxucu xəstəliklərinə görə məhdudiyyət qoyulmayan ərazilərdən olan heyvanlardan tədarük edilmişdir;

heyvanlar sağlamlıq tələblərinə tam cavab verir.

Aşağıda imza edən rəsmi baytar həkim Avropa Birliyinin qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş heyvanların sağlamlıq tələbləri ilə tanış olduğunu təsdiq edir.

Tərtib olunduğu yer: ______________________________________________________________

tarix ___________________________________________________________________________

M.Y.

_____________________________

baytar həkimin imzası (4)

_______________________________________________________________________________

soyadı, adı və vəzifəsi

V. Əhalinin sağlamlığının qorunması

Bununla rəsmi müfəttiş yuxarıda qeyd olunan çiy südün aşağıda yazılanlara müvafiq olmasını təsdiq edir:

qanunvericiliklə limitində antimikrobların, pestisidlərin çöküntülərini və radionuklid qarışıqlarını özündə təşkil etmir;

gigiyena qaydalarına tam cavab verən, qeydiyyata alınmış və yoxlanılmış ərazilərdən/fermalardandır;

spesifik gigiyena şərtlərinə müvafiq olaraq tədarük edilmiş, yığılmış, standartlaşdırılmış, soyudulmuş, saxlanılmış və nəql olunmuşdur;

standartların tələblərinə müvafiqdir və petri fincanında somatik hüceyrələrin sayı normadan artıq deyildir.

Aşağıda imza edən rəsmi müfəttiş Avropa Birliyinin qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş heyvanların sağlamlıq tələbləri ilə tanış olduğunu təsdiq edir.

Tərtib olunduğu yer ______________________________________________________________

tarix __________________________________________________________________________

M.Y.

_____________________________

müfəttişin imzası (4)

_______________________________________________________________________________

soyadı, adı və vəzifəsi

(1) Avropa İttifaqına idxal etmək üçün məhdudiyyət qoyulmuş üçüncü ölkənin ərazisi olduqda qeyd olunmalıdır.

(2) Lazım olmayanı silin.

(3) Nəqliyyat vasitəsinin adı, qeydiyyat nömrəsi və uçuş reysinin nömrəsi yazılmalıdır.

Məhsullar konteynerlə göndərilirsə, konteynerin nömrəsi yazılmalıdır.

(4) İmza və möhürün rəngi sertifikatın doldurulduğu yazı rəngindən fərqlənməlidir.


Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin
2005-ci il 13 iyul tarixli,
135 nömrəli qərarına
7 nömrəli əlavə

Keyfiyyət sertifikatının nümunəsi

№: ____________________

Avropa İttifaqı ölkələrinə üçüncü ölkələrdən idxal olunan və insan istehlakı üçün nəzərdə tutulmuş çiy süddən hazırlanmış məhsullar üçündür.

İxrac edən ölkənin (lazım gəldikdə ərazinin) adı (1) ____________________________________

Vahid səlahiyyətli orqan ___________________________________________________________

I. Məhsulun təsviri

Hansı heyvandan alınmışdır ________________________________________________________

Kod nömrəsi (mövcuddursa) _______________________________________________________

Qablaşdırmanın növü _____________________________________________________________

Yerlərin sayı ____________________________________________________________________

Netto çəkisi _____________________________________________________________________

II. Məhsulun mənşəyi

Səlahiyyətli orqan tərəfindən ixrac üçün icazə verilən ərazi/istehsal müəssisəsinin (müəssisələrinin)/yığım məntəqə(ləri)nin adı, ünvanı və təsdiqedici kod nömrəsi (2) _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________

III. Məhsulun təyinatı

Məhsullar göndərilmişdir:

haradan (göndərən yer və ölkə) _____________________________________________________

haraya (göndərilən yer və ölkə) ____________________________________________________

saxlanma müddəti _______________________________________________________________

saxlanma temperaturu ____________________________________________________________

daşınma temperaturu _____________________________________________________________

yüklənmə tarixi __________________________________________________________________

nəqliyyat vasitəsinin növü (3) ______________________________________________________

plombun nömrəsi _________________________________________________________________

ixracatçının adı və ünvanı __________________________________________________________

alıcının adı və ünvanı ______________________________________________________________

IV. Keyfiyyətin təsdiqi

Mən, aşağıda imza edən rəsmi baytar həkim təsdiq edirəm ki, yuxarıda qeyd olunan insan istehlakı üçün nəzərdə tutulmuş çiy süddən hazırlanmış məhsullar Avropa Birliyinin qanunvericiliyinin tələblərinə uyğun olaraq:

baytarlıq nəzarətində olan heyvanlardan əldə edilmişdir;

məhsulun tədarük edildiyi ərazi heyvanların dabaq və çiçək xəstəliklərindən azaddır və son 12 ayda heyvanlara adı çəkilən xəstəliklərə qarşı peyvənd vurulmamışdır;

məhsul iribuynuzlu qaramalın dabaq və digər yoluxucu xəstəliklərinə görə məhdudiyyət qoyulmayan ərazilərdən olan heyvanlardan tədarük edilmişdir;

heyvanlar sağlamlıq tələblərinə tam cavab verir.

Aşağıda imza edən rəsmi baytar həkim Avropa Birliyinin qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş heyvanların sağlamlıq tələbləri ilə tanış olduğunu təsdiq edir.

Tərtib olunduğu yer: ______________________________________________________________

tarix ___________________________________________________________________________

M.Y.

_____________________________

baytar həkimin imzası (4)

______________________________________________________________________________

soyadı, adı və vəzifəsi

V. Əhalinin sağlamlığının qorunması

Bununla rəsmi müfəttiş yuxarıda qeyd olunan çiy süd məhsulunun aşağıda yazılanlara müvafiq olmasını təsdiq edir:

1. Çiy süd:

qanunvericiliklə limitində antimikrobların, pestisidlərin çöküntülərini və radionuklid qarışıqlarını özündə təşkil etmir;

gigiyena qaydalarına tam cavab verən, qeydiyyata alınmış və yoxlanılmış ərazilərdən/fermalardandır;

spesifik gigiyena şərtlərinə müvafiq olaraq tədarük edilmiş, yığılmış, standartlaşdırılmış, soyudulmuş, saxlanılmış və nəql olunmuşdur;

standartların tələblərinə müvafiqdir və petri fincanında somatik hüceyrələrin sayı normadan artıq deyildir;

Avropa Birliyinin müvafiq qanunvericiliyi ilə tanış olduğunu təsdiq edir.

2. Spesifik tələblərə uyğun olaraq pasterizə edilmişdir.

3. Mikrobioloji kriterilərə cavab verir.

4. Tələblərə uyğun olaraq saxlanılmış, qablaşdırılmış və nəql olunmuşdur.

5. Münasib yerlərdə, lazım gəldikdə çənlərdə daşınmışdır.

Aşağıda imza edən rəsmi müfəttiş Avropa Birliyinin qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş heyvanların sağlamlıq tələbləri ilə tanış olduğunu təsdiq edir.

Tərtib olunduğu yer ______________________________________________________________

tarix __________________________________________________________________________

M.Y.

_____________________________

müfəttişin imzası (4)

_____________________________________________________________________________

soyadı, adı və vəzifəsi

(1) Avropa İttifaqına idxal etmək üçün məhdudiyyət qoyulmuş üçüncü ölkənin ərazisi olduqda qeyd olunmalıdır.

(2) Lazım olmayanı silin.

(3) Nəqliyyat vasitəsinin adı, qeydiyyat nömrəsi və uçuş reysinin nömrəsi yazılmalıdır.

Məhsullar konteynerlə göndərilirsə, konteynerin nömrəsi yazılmalıdır.

(4) İmza və möhürün rəngi sertifikatın doldurulduğu yazı rəngindən fərqlənməlidir.


Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin
2005-ci il 13 iyul tarixli,
135 nömrəli qərarına
8 nömrəli əlavə

Keyfiyyət sertifikatının nümunəsi

№: _______________

Avropa İttifaqı ölkələrinə üçüncü ölkələrdən idxal olunan və insan istehlakı üçün nəzərdə tutulmuş pasterizə olunmuş süd və pasterizə olunmuş süd məhsulları üçündür.

İxrac edən ölkənin (lazım gəldikdə ərazinin) adı (1) ____________________________________

Vahid səlahiyyətli orqan ___________________________________________________________

I. Məhsulun təsviri

Hansı heyvandan alınmışdır ________________________________________________________

Pasterizə olunmuş süd və pasterizə olunmuş süddən hazırlanmış məhsullarının təsviri (2) _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________

Kod nömrəsi (mövcuddursa) _______________________________________________________

Qablaşdırmanın növü _____________________________________________________________

Yerlərin sayı ____________________________________________________________________

Netto çəkisi _____________________________________________________________________

II. Məhsulun mənşəyi

Səlahiyyətli orqan tərəfindən ixrac üçün icazə verilən ərazi/istehsal müəssisəsinin (müəssisələrinin)/yığım məntəqə(ləri)nin/standartlaşdırma mərkəz(lər)inin adı, ünvanı və təsdiqedici kod nömrəsi (2) ________________________________________________________ _______________________________________________________________________________

III. Məhsulun təyinatı

Məhsullar göndərilmişdir:

haradan (göndərən yer və ölkə) _____________________________________________________

haraya (göndərilən yer və ölkə) _____________________________________________________

saxlanma müddəti ________________________________________________________________

saxlanma temperaturu ____________________________________________________________

daşınma temperaturu _____________________________________________________________

yüklənmə tarixi _________________________________________________________________

nəqliyyat vasitəsinin növü (3) ______________________________________________________

plombun nömrəsi _________________________________________________________________

ixracatçının adı və ünvanı __________________________________________________________

alıcının adı və ünvanı ______________________________________________________________

IV. Keyfiyyətin təsdiqi

Mən, aşağıda imza edən rəsmi baytar həkim təsdiq edirəm ki, yuxarıda qeyd olunan insan istehlakı üçün nəzərdə tutulmuş və pasterizə olunmuş süddən hazırlanmış süd məhsulları Avropa Birliyinin qanunvericiliyinin tələblərinə uyğun olaraq:

baytarlıq nəzarətində olan heyvanlardan əldə edilmişdir;

məhsulun tədarük edildiyi ərazi heyvanların dabaq və çiçək xəstəliklərindən azaddır və son 12 ayda heyvanlara adı çəkilən xəstəliklərə qarşı peyvənd vurulmamışdır;

məhsul iribuynuzlu qaramalın dabaq və digər yoluxucu xəstəliklərinə görə məhdudiyyət qoyulmayan ərazilərdən olan heyvanlardan tədarük edilmişdir;

heyvanlar sağlamlıq tələblərinə tam cavab verir.

Aşağıda imza edən rəsmi baytar həkim Avropa Birliyinin qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş heyvanların sağlamlıq tələbləri ilə tanış olduğunu təsdiq edir.

Tərtib olunduğu yer: _____________________________________________________________

tarix ___________________________________________________________________________

M.Y.

________________________________

baytar həkimin imzası (4)

______________________________________________________________________________

soyadı, adı və vəzifəsi

V. Əhalinin sağlamlığının qorunması

Bununla rəsmi müfəttiş yuxarıda qeyd olunan pasterizə olunmuş süd və pasterizə olunmuş süd məhsullarının aşağıda yazılanlara müvafiq olmasını təsdiq edir:

1. Çiy süd:

qanunvericiliklə limitində antimikrobların, pestisidlərin çöküntülərini və radionuklid qarışıqlarını özündə təşkil etmir;

gigiyena qaydalarına tam cavab verən, qeydiyyata alınmış və yoxlanılmış ərazilərdən/fermalardandır;

spesifik gigiyena şərtlərinə müvafiq olaraq tədarük edilmiş, yığılmış, standartlaşdırılmış, soyudulmuş, saxlanılmış və nəql olunmuşdur;

standartların tələblərinə müvafiqdir və petri fincanında somatik hüceyrələrin sayı normadan artıq deyildir;

Avropa Birliyinin müvafiq qanunvericiliyi ilə tanış olduğunu təsdiq edir.

2. Spesifik tələblərə uyğun olaraq pasterizə edilmişdir.

3. Mikrobioloji kriterilərə cavab verir.

4. Tələblərə uyğun olaraq saxlanılmış, qablaşdırılmış və nəql olunmuşdur.

5. Münasib yerlərdə, lazım gəldikdə çənlərdə daşınmışdır.

Aşağıda imza edən rəsmi müfəttiş Avropa Birliyinin qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş heyvanların sağlamlıq tələbləri ilə tanış olduğunu təsdiq edir.

Tərtib olunduğu yer ________________________________________________________

tarix ____________________________________________________________________

M.Y.

_____________________________

müfəttişin imzası (4)

______________________________________________________________________________

soyadı, adı və vəzifəsi

(1) Avropa İttifaqına idxal etmək üçün məhdudiyyət qoyulmuş üçüncü ölkənin ərazisi olduqda qeyd olunmalıdır.

(2) Lazım olmayanı silin.

(3) Nəqliyyat vasitəsinin adı, qeydiyyat nömrəsi və uçuş reysinin nömrəsi yazılmalıdır.

Məhsullar konteynerlə göndərilirsə, konteynerin nömrəsi yazılmalıdır.

(4) İmza və möhürün rəngi sertifikatın doldurulduğu yazı rəngindən fərqlənməlidir.


Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin
2005-ci il 13 iyul tarixli,
135 nömrəli qərarına
9 nömrəli əlavə

Keyfiyyət sertifikatının nümunəsi

№: _______________

Avropa İttifaqı ölkələrinə üçüncü ölkələrdən idxal olunan və insan istehlakı üçün nəzərdə tutulan quş əti, heyvan əti, ovlanmış heyvan əti, vəhşi heyvan əti, dovşan əti və s. ət məhsulları üçündür.

İxrac edən ölkənin adı (1) _________________________________________________

Vahid səlahiyyətli orqan ___________________________________________________

I. Məhsulun təsviri

Ət və ət məhsullarının əldə edildiyi heyvanın növü ______________________________________

Ətin növü: dərisi soyulmuş/soyulmamış və içalatı çıxarılmış (2) (3) _______________________ _______________________________________________________________________________

Emal və ya kəsimin tarixi __________________________________________________________

Dondurulma forması _____________________________________________________________

Saxlanma forması _______________________________________________________________

Qablaşdırmanın növü _____________________________________________________________

Yerlərin sayı ____________________________________________________________________

Netto çəkisi _____________________________________________________________________

II. Məhsulun mənşəyi

Səlahiyyətli orqan tərəfindən ixrac üçün icazə verilən istehsal və ya emal müəssisəsinin (müəssisələrinin) adı, ünvanı və təsdiqedici kod nömrə(ləri)si _______________________________________________________________________________

Səlahiyyətli orqan tərəfindən ixrac üçün icazə verilən kəsim müəssisəsinin (müəssisələrinin) ünvanı və təsdiqedici kod nömrə(ləri)si ___________________

Səlahiyyətli orqan tərəfindən ixrac üçün icazə verilən soyuducu saxlama anbar(lar)ının ünvanı və təsdiqedici kod nömrə(ləri)si ______________________

Səlahiyyətli orqan tərəfindən ixrac üçün icazə verilən soyuducu saxlama anbar(lar)ının ünvanı və təsdiqedici kod nömrə(ləri)si _____________________

III. Məhsulun təyinatı

Məhsullar göndərilmişdir:

haradan (göndərən yer və ölkə) _____________________________________________________

haraya (göndərilən yer və ölkə) _____________________________________________________

saxlanma temperaturu ____________________________________________________________

daşınma temperaturu _____________________________________________________________

yüklənmə tarixi __________________________________________________________________

nəqliyyat vasitəsinin növü (4) ______________________________________________________

plombun nömrəsi _________________________________________________________________

ixracatçının adı və ünvanı __________________________________________________________

alıcının adı və ünvanı ______________________________________________________________

IV. Keyfiyyətin təsdiqi

Mən, rəsmi baytar həkim aşağıdakı imzamla təsdiq edirəm ki:

yuxarıda qeyd olunan heyvanlar kəsimdən əvvəl müəssisədə ____________ (saat) _______________ (tarix)də müayinədən keçirilmiş və sağlamlıq tələblərinə tam cavab verir;

heyvanlar müəssisədə saat __________ və ______________ tarixdə kəsilmiş, kəsim və qanın axıdılması əməliyyatları qaydalara uyğun bir şəkildə həyata keçirilmişdir;

heyvanlara dair müvafiq qeydlər və sənədləşdirmələr qaydalara uyğun olaraq aparılmış və heyvanların kəsilməsinə heç bir əngəl yaratmır.

Aşağıda imza edən rəsmi baytar həkim Avropa Birliyinin qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş heyvanların sağlamlıq tələbləri ilə tanış olduğunu təsdiq edir.

Tərtib olunduğu yer _____________________________________________________________

tarix __________________________________________________________________________

M.Y.

____________________________________

imza (5)

______________________________________________________________________________

soyadı, adı və vəzifəsi

(1) Ətin ixrac və mənşə ölkəsi eyni olmalıdır.

(2) Lazım olmayanı silin.

(3) Üzv ölkədə yerləşən ət emalı müəssisəsində ətin dərisi soyulmalı və sonra postmortem müayinəsindən keçirilməlidir. Ət istehlak üçün yararlı vəziyyətə gətirilmədiyi təqdirdə, üzərinə sağlamlıq nişanı yerləşdirilməməlidir.

(4) Nəqliyyat vasitəsinin adı, qeydiyyat nömrəsi və uçuş reysinin nömrəsi yazılmalıdır. Məhsullar konteynerlə göndərilirsə, konteynerin nömrəsi yazılmalıdır.

(5) İmza və möhürün rəngi sertifikatın doldurulduğu yazı rəngindən fərqlənməlidir.


Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin
2005-ci il 13 iyul tarixli,
135 nömrəli qərarına
10 nömrəli əlavə

Keyfiyyət sertifikatının nümunəsi

№: _______________

Avropa İttifaqı ölkələrinə üçüncü ölkələrdən idxal olunan vəhşi donuz (qaban) əti üçündür.

İxrac edən ölkənin (lazım gəldikdə ərazinin) adı (1) ____________________________________

Vahid səlahiyyətli orqan ___________________________________________________________

I. Məhsulun təsviri

Vəhşi donuz (qaban) əti (2) (3) ____________________________________________________

Ətin növü: dərisi soyulmuş/soyulmamış və içalatı çıxarılmış vəhşi donuz (qaban) əti(3) (4) _______________________________________________________________________________

Kəsimin növü ____________________________________________________________________

Qablaşdırmanın növü _____________________________________________________________

Kəsilmiş ətin parçaları və ya qabların sayı _____________________________________________

Netto çəkisi _____________________________________________________________________

II. Məhsulun mənşəyi:

Səlahiyyətli orqan tərəfindən ixrac üçün icazə verilən istehsal və ya emal müəssisəsinin (müəssisələrinin) adı, ünvanı və təsdiqedici kod nömrə(ləri)si __________________________________________________________________________

Səlahiyyətli orqan tərəfindən ixrac üçün icazə verilən kəsim müəssisəsinin (müəssisələrinin) ünvanı və təsdiqedici kod nömrə(ləri)si ___________________

Səlahiyyətli orqan tərəfindən ixrac üçün icazə verilən soyuducu saxlama anbar(lar)ın ünvanı və təsdiqedici kod nömrə(ləri)si ________________________

III. Məhsulun təyinatı

Məhsullar göndərilmişdir:

haradan (göndərən yer və ölkə) _____________________________________________________

haraya (göndərilən yer və ölkə) _____________________________________________________

saxlanma temperaturu ____________________________________________________________

daşınma temperaturu _____________________________________________________________

yüklənmə tarixi __________________________________________________________________

nəqliyyat vasitəsinin növü (5) ______________________________________________________

plombun nömrəsi _________________________________________________________________

ixracatçının adı və ünvanı __________________________________________________________

alıcının adı və ünvanı ______________________________________________________________

istehsal və ya emal müəssisəsinin adı və ünvanı (6) ______________________________________

IV. Keyfiyyətin təsdiqi

Mən, rəsmi baytar həkim aşağıdakı imzamla təsdiq edirəm ki:

1. Son 12 ay ərzində donuzların klassik taunu, Afrika taunu, dabaq, enzootik ensefalomieliti (Teşen xəstəliyi), donuz trixinelyozu xəstəliklərinə tutulmayıb və bu xəstəliklərə qarşı heç bir peyvənd vurulmamışdır;

2. Vəhşi donuz (qaban) əti (1)(3):

(a) son 60 gün ərzində heç bir donuz xəstəliyinə qarşı məhdudiyyət qoyulmayan (göndərən ölkə)ərazisində ovlanmış heyvana məxsusdur;

(b) ət Avropa İttifaqına ixrac etməyə icazəsi olmayan üçüncü ölkə və ya onun hər hansı hissəsi ilə sərhəd olan ərazidən ən azı 20 km aralıda kəsilmiş heyvana məxsusdur;

(c) ovlandıqdan sonra 12 saat ərzində dondurulmaq üçün kod verilmiş qəbul məntəqəsinə və ya emal müəssisəsinə göndərilən heyvan ətidir;

(d) Beynəlxalq Epizootologiya Bürosu tərəfindən dərc olunan infeksion xəstəliklərə dair siyahıya daxil olan donuz xəstəliklərinə görə qadağan olunmayan ərazidə yerləşən kod verilmiş qəbul məntəqəsi və ya emal müəssisəsindəndir;

(e) ət qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq emal edilmiş, saxlanılmış və nəql olunmuşdur.

3. Təzə və ya yenicə dərisi soyulmuş və içalatı çıxarılmış vəhşi donuz cəmdəkləri qanunvericiliyin tələblərinə əsasən kod verilmiş emal müəssisəsində postmortem müayinəsindən və istehlaka yararlı olması üçün müvafiq yoxlamadan keçirilmiş və müvafiq qaydada ətin və ya qablaşdırmanın üzərinə sağlamlıq nişanı vurulmuşdur (4).

4. Vəhşi donuz (qaban) (3) ətinin dərisi soyulmamış olduğu halda:

(a) içalat kod verilmiş emal müəssisəsində postmortem müayinəsindən keçirilmiş və istehlak üçün yararlıdır;

(b) və ya;

(i) postmortem müayinəsindən sonra 7 gün ərzində yekun emal müəssisəsinə göndərilməli cəmdəklər — 1°C-dən +7°C-dək olan temperaturda soyudulmuş, saxlanmış və daşınma zamanı bu temperaturla təmin olunan nəqliyyat vasitəsinə yüklənmişdir (1);

və ya:

(ii) postmortem müayinəsindən sonra 15 gün ərzində yekun emal müəssisəsinə göndərilməli cəmdəklər — 1°C-dən +1°C-dək olan temperaturda soyudulmuş, saxlanmış və daşınma zamanı bu temperaturla təmin olunan nəqliyyat vasitəsinə yüklənmişdir (1);

(c) təfsilatı 1-ci paraqrafda göstərildiyi kimi, ətin eyniləşdirilməsi üçün mənşəyinə dair rəsmi sağlamlıq nişanlarının təsbit edilməsinə dair tədbirlər həyata keçirilmişdir;

5. Nəqliyyat vasitələri, konteynerlər gigiyena tələblərinə cavab verir və yükün doldurulması əməliyyatları bu tələblərə müvafiq olaraq həyata keçirilmişdir.

6. Ət qanunvericiliyə müvafiq olaraq trixinelloza görə trixinelloskopiya metodu ilə müayinədən keçirilmişdir.

7. Ət ________________ tarixində ovlanmış vəhşi donuz (qaban) ətidir (1) (3).

8. Vəhşi donuz (qaban) (3) əti qanunvericiliyin tələblərinə müvafiq olaraq hazırlanmışdır.

Aşağıda imza edən rəsmi baytar həkim Avropa Birliyinin qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş heyvanların sağlamlıq tələbləri ilə tanış olduğunu təsdiq edir.

Tərtib olunduğu yer ______________________________________________________________

tarix ___________________________________________________________________________

M.Y.

__________________________________

imza (7)

_____________________________________________________________________________

soyadı, adı və vəzifəsi

(1) İxrac və mənşəyi eyni olan ölkənin adı.

(2) İçalat istisna olmaqla.

(3) Lazım olmayanı silin.

(4) Üzv ölkədə yerləşən emal müəssisəsində ətin dərisi soyulmalı və sonra postmortem müayinəsindən keçirilməlidir. Ət istehlak üçün yararlı vəziyyətə gətirilmədiyi təqdirdə, üzərində sağlamlıq nişanı yerləşdirilməməlidir.

(5) Nəqliyyat vasitəsinin adı, qeydiyyat nömrəsi və uçuş reysinini nömrəsi yazılmalıdır. Məhsullar konteynerlə göndərilirsə, konteynerin nömrəsi yazılmalıdır.

(6) Dərisi soyudulduqdan sonra ət postmortem müayinədən keçirildikdə, üzv ölkənin ərazisindəki istehsal və ya emal müəssisəsinin adı və ünvanı qeyd olunmalıdır.

(7) İmza və möhürün rəngi sertifikatın doldurulduğu yazı rəngindən fərqlənməlidir.


Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin
2005-ci il 13 iyul tarixli,
135 nömrəli qərarına
11 nömrəli əlavə

Keyfiyyət sertifikatının nümunəsi

№: _______________

Avropa İttifaqı ölkələrinə üçüncü ölkələrdən idxal olunan heyvan dərisi üçündür.

İxrac edən ölkənin (lazım gəldikdə ərazinin) adı (1) ____________________________________

Vahid səlahiyyətli orqan __________________________________________________________

I. Məhsulun təsviri

Hansı heyvanın dərisidir ___________________________________________________________

Dərinin növü ____________________________________________________________________

Qablaşdırmanın növü _____________________________________________________________

Yerlərin sayı ____________________________________________________________________

Netto çəkisi _____________________________________________________________________

II. Məhsulun mənşəyi

Səlahiyyətli orqan tərəfindən ixrac üçün icazə verilən istehsal və ya emal müəssisəsinin (müəssisələrinin) adı, ünvanı və təsdiqedici kod nömrə(ləri)si _______________________________________________________________________________

III. Məhsulun təyinatı

Məhsullar göndərilmişdir:

haradan (göndərən yer və ölkə) ____________________________________________________

haraya (göndərilən yer və ölkə) ____________________________________________________

yüklənmə tarixi _________________________________________________________________

nəqliyyat vasitəsinin növü (2) ______________________________________________________

plombun nömrəsi ________________________________________________________________

ixracatçının adı və ünvanı __________________________________________________________

alıcının adı və ünvanı _____________________________________________________________

IV. Keyfiyyətin təsdiqi

Mən, rəsmi baytar həkim aşağıdakı imzamla təsdiq edirəm ki, yuxarıda adı çəkilən heyvan dərisi:

(a) səlahiyyətli orqan tərəfindən təsdiqedici kod nömrəsi verilmiş müəssisədə istehsal və emal olunmuşdur;

b) təmizlənmiş, aşınmış və 30 gün ərzində NACI-da saxlanılmışdır (1);

və ya

ütülmüş;

yaxud

aşınmadan sonra qurudulmuşdur;

c) emaldan sonra çirklənmənin qarşısını almaq üçün bütün təhlükəsizlik tədbirləri görülmüşdür.

Aşağıda imza edən rəsmi baytar həkim Avropa Birliyinin qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş heyvanların sağlamlıq tələbləri ilə tanış olduğunu təsdiq edir.

Tərtib olunduğu yer _____________________________________________________________

tarix __________________________________________________________________________

M.Y.

_____________________________

imza (3)

____________________________________________________________________________

soyadı, adı və vəzifəsi

(1) Zəruri deyildir.

(2) Nəqliyyat vasitəsinin adı, qeydiyyat nömrəsi və uçuş reysinin nömrəsi yazılmalıdır. Məhsullar konteynerlə göndərilirsə, konteynerin nömrəsi yazılmalıdır.

(3) İmza və möhürün rəngi sertifikatın doldurulduğu yazı rəngindən fərqlənməlidir.


Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin
2005-ci il 13 iyul tarixli,
135 nömrəli qərarına
12 nömrəli əlavə

Keyfiyyət sertifikatının nümunəsi

№: _______________

Avropa İttifaqı ölkələrinə üçüncü ölkələrdən idxal olunan yumurta və yumurta məhsulları üçün nəzərdə tutulur.

İxrac edən ölkənin adı _____________________________________________________________

Vahid səlahiyyətli orqan ___________________________________________________________

I. Məhsulun təsviri

Hansı heyvandan alınmışdır ________________________________________________________

Tərkibində yumurtanın faizi (1) ____________________________________________________

Qablaşdırmanın növü _____________________________________________________________

Yerlərin sayı ____________________________________________________________________

Emal olunduğu tarix ______________________________________________________________

Netto çəkisi _____________________________________________________________________

Zəmanətli saxlanma müddəti _______________________________________________________

II. Məhsulun mənşəyi:

Səlahiyyətli orqan tərəfindən ixrac üçün icazə verilən istehsal və ya emal müəssisəsinin (müəssisələrinin) adı, ünvanı və təsdiqedici kod nömrə(ləri)si: _______________________________________________________________________________

III. Məhsulun təyinatı

Məhsullar göndərilmişdir:

haradan (göndərən yer və ölkə) ____________________________________________________

haraya (göndərilən yer və ölkə) ____________________________________________________

saxlanma temperaturu ____________________________________________________________

daşınma temperaturu _____________________________________________________________

yüklənmə tarixi __________________________________________________________________

nəqliyyat vasitəsinin növü (2) ______________________________________________________

plombun nömrəsi _________________________________________________________________

ixracatçının adı və ünvanı _________________________________________________________

alıcının adı və ünvanı _____________________________________________________________

IV. Keyfiyyətin təsdiqi

Aşağıda imza edən səlahiyyətli nümayəndə bununla təsdiq edir ki:

1. toyuq, ördək, qaz, hind toyuğu, firəng toyuğu, bildirçin yumurtasıdır, qarışıq deyil və ya digər quş növlərinin yumurtaları ilə qarışığı yoxdur;

2. qanunvericiliyə uyğun olaraq:

səlahiyyətli orqan tərəfindən təsdiq olunmuş müəsissələrdə hazırlanmış və emal olunmuşdur;

müvafiq olan yumurtalardan hazırlanmışdır;

emal prosesi keçmişdir;

sanitar qaydalara müvafiqdir;

qablaşdırılmışdır;

saxlanılmış və daşınmışdır;

3. Məhsulun orqanoleptik xüsusiyyətlərinə xələl yetirən və ya istehlakını insan sağlamlığı üçün təhlükəli edən substansiyaların qalıqlarına dair Avropa Birliyinin standartlarına cavab verir.

Aşağıda imza edən rəsmi səlahiyyətli nümayəndə Avropa Birliyinin qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş heyvanların sağlamlıq tələbləri ilə tanış olduğunu təsdiq edir.

Tərtib olunduğu yer ______________________________________________________________

tarix ___________________________________________________________________________

M.Y.

____________________________________

imza (3)

_______________________________________________________________________________

soyadı, adı və vəzifəsi

(1) Məhsullara qəbul olunmuş limitlərdə digər qida məhsulları və ya qismən icazə verilmiş qida əlavələri əlavə olunmuşdur.

(2) Nəqliyyat vasitəsinin adı, qeydiyyat nömrəsi və uçuş reysinin nömrəsi yazılmalıdır. Məhsullar konteynerlə göndərilirsə, konteynerin nömrəsi yazılmalıdır.

(3) İmza və möhürün rəngi sertifikatın doldurulduğu yazı rəngindən fərqlənməlidir.


Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin
2005-ci il 13 iyul tarixli,
135 nömrəli qərarına
13 nömrəli əlavə

Keyfiyyət sertifikatının nümunəsi

№: _______________

Avropa İttifaqına üçüncü ölkələrdən idxal olunan fındıq, yerfındığı, qoz, püstə, zeytun, meyvə və onlardan hazırlanmış məhsullar, tərəvəz, uşaq qidaları, qəhvə, taxıl bitkiləri, ədviyyatlar və heyvan yemləri üçün nəzərdə tutulur.

İxrac edən ölkənin adı ____________________________________________________________

Vahid səlahiyyətli orqan ___________________________________________________________

I. Məhsulun təsviri

Məhsulun adı ___________________________________________________________________

Məhsulun kod nömrəsi (mövcuddursa) _______________________________________________

Qablaşdırmanın növü _____________________________________________________________

Yerlərin sayı ____________________________________________________________________

Netto çəkisi ____________________________________________________________________

Brutto çəkisi ____________________________________________________________________

II. Məhsulun mənşəyi:

Səlahiyyətli orqan tərəfindən ixrac üçün icazə verilən istehsal və ya emal müəssisəsinin (müəssisələrinin) adı, ünvanı və təsdiqedici kod nömrə(ləri)si:

_______________________________________________________________________________

III. Məhsulun təyinatı

Məhsullar göndərilmişdir:

haradan (göndərən yer və ölkə) ____________________________________________________

haraya (göndərilən yer və ölkə) ____________________________________________________

saxlanma müddəti _______________________________________________________________

saxlanma temperaturu ____________________________________________________________

daşınma temperaturu _____________________________________________________________

yüklənmə tarixi __________________________________________________________________

nəqliyyat vasitəsinin növü (1) ______________________________________________________

plombun nömrəsi _________________________________________________________________

ixracatçının adı və ünvanı __________________________________________________________

alıcının adı və ünvanı _____________________________________________________________

IV. Keyfiyyətin təsdiqi

Mən, aşağıda imza edən səlahiyyətli nümayəndə təsdiq edirəm ki, yuxarıda qeyd olunan məhsullar Avropa Birliyinin qanunvericiliyinin tələblərinə uyğun olaraq:

gigiyena şərtlərinə uyğun istehsal olunmuş, çeşidlənmiş, təmizlənmiş, emal edilmiş, qablaşdırılmış və nəql olunmuşdur.

bu yüklənən məhsuldan _____________ (miqdar) _____________ tarixində götürülmüş _____________ nümunələr ____________ tarixində ____________ ________________ laboratoriyada müvafiq analizlərdən keçirilmişdir

məhsullar istehlak üçün tam yararlıdır.

Aşağıda imza edən rəsmi səlahiyyətli nümayəndə Avropa Birliyinin qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş məhsulların sağlamlıq tələbləri ilə tanış olduğunu təsdiq edir.

Tərtib olunduğu yer ______________________________________________________________

tarix __________________________________________________________________________

M.Y.

_____________________________

imza (2)

_____________________________________________________________________________

soyadı, adı və vəzifəsi

1) Nəqliyyat vasitəsinin adı, qeydiyyat nömrəsi və uçuş reysinin nömrəsi yazılmalıdır. Məhsullar konteynerlə göndərilirsə, konteynerin nömrəsi yazılmalıdır.

(2) İmza və möhürün rəngi sertifikatın doldurulduğu yazı rəngindən fərqlənməlidir.»


Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin
2005-ci il 13 iyul tarixli,
135 nömrəli qərarına
14 nömrəli əlavə

Keyfiyyət sertifikatının nümunəsi

1. İxracatçı:

Sənədi verən üçüncü ölkə:

 

 

VI 1 Seriya №:

 

2. Alıcı:

Şərab, üzüm şirəsi və ya üzüm horrasının Avropa İttifaqına idxalı üçün keyfiyyət sertifikatı

(1) Yalnız azaldılmış gömrük tarifi güzəşti tətbiq olunan şərablara aiddir.

(2) Uyğun gələni silin.

(3) Müvafiq xanaya «x» işarəsini qeyd edin.

 

3. Gömrük möhürü: (1)

 

4. Nəqliyyat vasitəsi:

 

5. Yükün boşaldıldığı yer:

 

6. Möhür və qeydiyyat nömrəsi — Qablaşdırmanın sayı və növü — Məhsulun təsviri

 

7. Miqdarı 1/h1/kq ilə (2)

 

8. Şüşələrin (butulkaların) sayı:

 

9. Məhsulun rəngi:

 

10. Sertifikat

Yuxarıda təsvir edilmiş məhsul (3) birbaşa insan istehlakı üçün nəzərdə tutulmuşdur / tutulmamışdır , məhsul mənşə ölkəsində dövriyyəyə buraxılma şərtlərinə tam uyğun yığılmışdır və əgər birbaşa insan istehlakı üçün nəzərdə tutulmuşdursa, məhsulun idxalına aid olan Avropa Birliyinin qanunvericiliyində yol verilən enologiya təcrübəsinə təsir etmir.

 

Vahid səlahiyyətli orqanın adı və ünvanı:

Yer və tarix:

Möhür:

 

 

Rəsmi ekspertin adı, vəzifəsi və imzası:

 

11. Analizin hesabatı

Yuxarıda təsvir olunan məhsulun analitik xüsusiyyətlərinin təsviri

Üzüm horrası və üzüm şirəsinin qatılığı:

Şərab və hazırda fermentasiyada olan üzüm horrasının:

 

ümumi alkoqol tündlüyü:

faktiki alkoqol tündlüyü:

 

Bütün məhsullar üçün:

 

ümumi quru qalıq:

ümumi turşuluq:

uçucu turşuluq:

 

limon turşuluğu:

ümumi sulfid oksidi (kükürd):

 

Müxtəlif növarası kəsişmələrdən (çarpazlaşmalardan) irəli gələn və ya digər müxtəlif Vitis vinifera növlərdən olmayan üzüm ailəsi nümayəndələrinin olması / olmaması .

 

Laboratoriyanın adı və ünvanı:

Yer və tarix:

Möhür:

 

 

Məsul şəxsin adı, vəzifəsi və imzası:

 

             

 

Səlahiyyət (sərbəst dövriyyə üçün)
(idxalçı ölkə tərəfindən doldurulur)

Miqdarı

12. Sərbəst dövriyyə üçün icazə verilən gömrük sənədinin nömrəsi və tarixi

13. Alıcının tam adı və ünvanı

14. Səlahiyyətli orqanın möhürü

Mümkündür

     

Xarakterikdir

Mümkündür

     

Xarakterikdir

Mümkündür

     

Xarakterikdir

Mümkündür

     

Xarakterikdir

15. Digər qeydlər


Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin
2005-ci il 13 iyul tarixli,
135 nömrəli qərarına
15 nömrəli əlavə

Keyfiyyət sertifikatının nümunəsi

1. İxracatçı:

Sənədi verən üçüncü ölkə: __________________

VI 2 Seriya №: _________________

Şərab, üzüm şirəsi və ya üzüm horrasının Avropa İttifaqına idxalı üçün keyfiyyət sertifikatı

2. Alıcı:

3. VI 1 sertifikatına çıxarış

tərəfindən verilmişdir: __________________

(üçüncü ölkənin adı)

tarix:

(1) uyğun gələni silin

(2) müvafiq xanaya «x» işarəsi qeyd edin

(3) yalnız azaldılmış gömrük tarifi güzəşti tətbiq olunan şərablara, likör şərablara və distillə üçün gücləndirilmiş (bərkidilmiş) şərablar aiddir (uyğun gələni pozun)

4. VI 2 çıxarışından çıxarış

№:

Tərəfindən möhürlənmişdir (İttifaq daxili gömrük orqanının tam adı və ünvanı):

___________________________________________

Tarix: ____________________________________

5. Qeydlər və qeydiyyat nömrələri — Qablaşdırmanın sayı və növü — Məhsulun təsviri:

6. Miqdarı 1/h1/kq ilə (1):

7. Şüşələrin (butulkaların) sayı:

8. Məhsulun rəngi:

 

9. Malgöndərənin bəyannaməsi (2)

3-cü qrafaya əsasən VI 1 sənədi / 4-cü qrafaya əsasən çıxarış yuxarıda təsvir olunmuş məhsula əsasən tamamlanmışdır və ibarətdir:

Məhsulun (3) mənşə ölkəsində istehsal və dövriyyəyə aid olan şərtləri nəzərə alınaraq, yuxarıda təsvir olunan məhsulun birbaşa insan istehlakı üçün nəzərdə tutulduğuna / tutulmadığına SERTİFİKAT və əgər birbaşa insan istehlakı üçün nəzərdə tutulmuşdursa,

Analiz rəyi bu məhsulların aşağıdakı analitik xüsusiyyətlərə malik olduğunu göstərir:

Şərab və üzüm şirəsinin qatılığı:

Şərab və hazırda fermentasiyada olan üzüm horrasının

ümumi alkoqol tündlüyü :

faktiki alkoqol tündlüyü :

Bütün məhsullar üçün:

ümumi quru qalıq:

ümumi turşuluq:

uçucu turşuluq:

limon turşuluğu:

ümumi sulfid oksidi (kükürd):

Müxtəlif növarası kəsişmələrdən (çarpazlaşmalardan) irəli gələn (birbaşa istehsalçı hibridləri) və ya digər müxtəlif növlərdən olmayan üzüm ailəsi nümayəndələrinin olması / olmaması .

Həmçinin səlahiyyətli orqandan Endorsement (3) (həvalə qeydi)

təsdiq edir:

bu sənəddə əks olunan şərab ___________________________ regionunda istehsal olunmuşdur və 5-ci qrafada əks olunduğu kimi mənşənin təyin etmək hüququna malikdir və mənşə ölkəsində qaydalara uyğun olaraq tanınmışdır;

hazırkı sənədin şərab mənşəsi olan şəraba əlavə olunan alkoqol.

10. Gömrük möhürü:

İmza:

Bəyannamə düzgündür

Yer və tarix:

 

İmza:

Möhür:

Aid olan gömrük idarəsinin tam adı və ünvanı:

           

Səlahiyyət (sərbəst dövriyyə üçün)
(idxalçı ölkə tərəfindən doldurulur)

Miqdarı

11. Sərbəst dövriyyə üçün icazə verilən gömrük sənədinin nömrəsi və tarixi

12. Alıcının tam adı və ünvanı

13. Səlahiyyətli orqanın möhürü

Mümkündür

     

Xarakterikdir

Mümkündür

     

Xarakterikdir

Mümkündür

     

Xarakterikdir

Mümkündür

     

Xarakterikdir

14. Digər qeydlər

VALYUTA ÇEVİRİCİSİ